The Westline School

Chinese Language Program

កម្មវិធីសិក្សាភាសាចិននេះត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីបំពេញតម្រូវការរបស់អ្នករៀនដែលមានបំណងចង់ទទួលបាននូវសមត្ថភាពក្នុងភាសាចិនដើម្បីដើរអោយទាន់សកលភាវូបនីយកម្ម និង អាចប្រើប្រាស់ភាសាចិនបានល្អប្រសើរ។

本课程旨在满足学习者掌握汉语技能的需求以赶上国际化的步伐,并使学习者达到更高的汉语水平。

លក្ខណពិសេស៖
我们的优势:

១. សេចក្តីសង្ខេបទូទៅ

ភាសាចិនជាភាសាដែលទទួលបានប្រជាប្រិយ៍ភាពទាំងក្នុង និង ក្រៅតំបន់។  ដូច្នេះហើយតម្រូវការនៃការសិក្សាភាសាចិនមានការកើនទ្បើងគួរអោយកត់សម្គាល់។  ដើម្បីឆ្លើយតបនឹងតម្រូវការទាំងនេះ  ថ្នាក់ភាសាចិនក្រៅម៉ោង នឹងត្រូវបើកដំណើរការ  ដើម្បីបំពេញតម្រូវការដល់អ្នកសិក្សា ដែលមានបំណងជ្រើសរើសយកភាសាចិន ជាមធ្យោបាយក្នុងការទំនាក់ទំនង  ទាំងក្នុងការងារ  និង  ការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃ។​  កម្មវិធីសិក្សាភាសាចិនក្រៅម៉ោងថ្មីនេះ បានរៀបចំយ៉ាងល្អ ជាមួយនិងសកម្មភាពរៀន និង បច្ចេកទេសបង្រៀនល្អៗ​  ​ប្រកបដោយប្រសិទ្ធិភាព ហើយ ត្រូវបានប្រើជាសកម្មភាពទាំងនេះត្រូវវានប្រើជាយុត្តិវិធីចម្បងសំរាប់អនុវត្តក្នុងកម្មវិធីទាំងមូល។ កម្មវិធីសិក្សាភាសាចិន មានគោលបំណង​   មិនត្រឹមតែផ្តល់ជំនាញភាសាចិនបានទាំងបួន ប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងបានរួមបញ្ចូលចំណេះដឹង​ផ្នែកអនាម័យនិងសីលធម៌ តាមរយៈកម្មវិធីសិក្សា ដើម្បីជួយអ្នកសិក្សាក្លាយជាមនុស្សដែលដែលមានឥរិយាបទល្អ មានសុខភាពល្អ ស្របពេលដែលពួកគេអាចប្រើប្រាស់ភាសាចិនដើម្បីទំនាក់ទំនងប្រកបដោយប្រសិទ្ធិភាពនិង និងទំនុកចិត្ត។

汉语不仅流行于中国文化圈,而且在此区域之外也变得流行起来。因此,学习汉语的需求显著提升。汉语语言项目(The Chinese Language Program)旨在满足那些需要在工作、生活中使用汉语进行交际的学习者的需求。新的汉语课程经过良好地设计,丰富多彩、意趣纷呈的教学活动和现代化的技术将贯穿于整个学期过程中。CLP不仅意在提高学习者的四种语言技巧,并且还将教授关于卫生健康与道德方面的知识,而这些都是为了帮助学习者成为一名优秀的学生,能够准确自信地使用汉语进行交际。

២. វត្ថុបំណង

កម្មវិធីសិក្សាភាសាចិនក្រៅម៉ោង(PCP)

កម្មវិធីសិក្សាភាសាចិនទូទៅ  通用汉语课程( GCP )

本课程为所有希望掌握汉语阅读、写作、口语以及听力能力的学习者开设。GCP旨在提供实际有效的学习方法和策略以帮助学习者熟练掌握汉语技能。每一等级都有设计完整的教学大纲,时长一年。学生在每学期开始前需参加分班考试以选择合适的等级。初学者和准中级的学生将由训练有素,经验丰富的柬埔寨教师教授。中级以上水平的学生将由同样经验老道的中国本土教师教授。

កម្មវិធីសិក្សាភាសាចិនទូទៅ​បើក​ទូលាយដល់​អ្នក​សិក្សា​ទាំង​អស់​ដែល​មាន​បំណង​ចង់​មាន​សមត្ថភាព​នៅ​ក្នុង​ការ​អាន​ ការ​សរសេរ​ ការ​និយាយ​និង​ការ​ស្តាប់​ភាសាចិន។ កម្មវិធីសិក្សាភាសាចិនទូទៅ មាន​គោល​បំណង​ផ្តល់​នូវ​កម្មវិធីសិក្សាដែលផ្តល់នូវសកម្មភាព​សិក្សា​មាន​ប្រយោជន៍​ ​មាន​ប្រសិទ្ធិ​ភាព​និង​យុទ្ធ​សា​ស្រ្ត​​សម្រាប់​អ្នក​សិក្សា ​ក្នុង​គោល​បំណង​ដើម្បី​ជួយ​ឱ្យ​ពួក​គេ​ទទួលបានសមត្ថភាព​ និង ជំនាញភាសា​ចិន​ស្ទាត់ជំនាញ​។ សិស្សានុសិស្សតម្រូវឱ្យទទួល​យក​ការ​ធ្វើ​តេ​ស្ត​នៅរៀងរាល់មុនពេលចាប់ផ្តើមកម្មវិធីសិក្សានៅ​ក្នុង​គោល​បំណង​ដើម្បី​ជ្រើសរើសកំរិតសមរម្យសំរាប់សិស្សានុសិស្ស។


English Kindergarten Program

Khmer Academic Program

Adult English Program