ទំនាក់ទំនង ឬ មតិយោបល់ / Contact & Comment Form 

សាលារៀនវ៉េស្ទឡាញន៍ សាខាសន្ធរម៉ុក


អាសយដ្ឋាន: #119, ផ្លូវ 122 & 253, សង្កាត់ទឹកល្អក់ ១, ខណ្ឌ ទួលគោក, ភ្នំពេញ, ប្រទេសកម្ពុជា
ទូរស័ព្ទ: 023 886 887/ 015 713 123 ទូរសារ:855 - 23 886 887
អ៊ីមែល:info-stm@westlineschool.org

សាលារៀនវ៉េស្ទឡាញន៍ សាខាទួលទំពូង ១


អាសយដ្ឋាន:#196, ផ្លូវ 155, សង្កាត់ទួលទំពូង ១, ខណ្ឌ ចំការមន,​ ភ្នំពេញ, ប្រទេសកម្ពុជា
ទូរស័ព្ទ: 081 654 123/ 089 515 123 ទូរសារ:855 - 23 886 887
អ៊ីមែល:info-ttp@westlineschool.org

សាលារៀនវ៉េស្ទឡាញន៍ សាខាទួលទំពូង ២


អាសយដ្ឋាន: #548, ផ្លូវ 163, សង្កាត់ទូលទំពូង ១, ខណ្ឌ ចំការមន, ភ្នំពេញ, ប្រទេសកម្ពុជា
ទូរស័ព្ទ: 016 546 123, អ៊ីមែល: info-ttp@westlineschool.org

សាលារៀនវ៉េស្ទឡាញន៍ សាខាច្បារអំពៅ


អាសយដ្ឋាន: #09, ផ្លូវ 361, សង្កាត់ ច្បារអំពៅ ១, ខណ្ឌ មានជ័យ, ភ្នំពេញ, ប្រទេសកម្ពុជា
ទូរស័ព្ទ: 081 845 123/ 023 5555 612 ទូរសារ:855 - 23 886 887
អ៊ីមែល:info-cap@westlineschool.org

សាលារៀនវ៉េស្ទឡាញន៍ សាខាទួលស្វាយព្រៃ


អាសយដ្ឋាន: #42, ផ្លូវ 205, សង្កាត់ ទួលស្វាយព្រៃ ២, ខណ្ឌ ចំការមន, ភ្នំពេញ, ប្រទេសកម្ពុជា 
ទូរស័ព្ទ: 015 685 123, អ៊ីមែល: info-tsp@westlineschool.org

សាលារៀនវ៉េស្ទឡាញន៍ សាខាផ្សារតូច

អាសយដ្ឋាន: #2364-2374z, ផ្លូវ 45, សង្កាត់ ស្រះចក, ខណ្ឌ ដូនពេញ, ភ្នំពេញ, ប្រទេសកម្ពុជា 
ទូរស័ព្ទ: 015 645 123, អ៊ីមែល:info-pt@westlineschool.org

សាលារៀនណត្សឡាញន៍


អាសយដ្ឋាន: #77ABCD, ផ្លូវ មុន្នីរ៉េត, សង្កាត់ ស្ទឹងមានជ័យ, ខណ្ឌ មានជ័យ, ភ្នំពេញ, ប្រទេសកម្ពុជា 
ទូរស័ព្ទ: 023 966 0028 / 015 701 123, អ៊ីមែល: info-smc@northlineschool.orgថ្នាក់មត្តេយ្យភាសាអង់គ្លេស

ថ្នាក់ចំណេះដឹងទូទៅខ្មែរ

ថ្នាក់ភាសាអង់គ្លេសសិស្សធំ