ស្វាគមន៍ការមកកាន់សាលារៀនវ៉េស្ទឡាញន៍

សាលារៀនវ៉េស្ទឡាញន៍ គឺជាស្ថាប័ន​មួយបង្កើតឡើងផ្អែកលើគោលការណ៍នៃ គុណភាព គុណធម៌ មនុស្សធម៌ និងភាពជាអ្នកដឹកនាំ។ សាលារៀនវ៉េស្ទឡាញន៍ ដើរ​ស្រប​ជាមួយ​កម្មវិធី​សិក្សា​បែប​អ៊ឺរ៉ុប ដែល​អាច​ផ្តល់៎​ឲ្យ​សិស្ស​នូវចំណេះដឹង ផ្នែកបញ្ញា ស្មារតី សីលធម៌រស់នៅ និងកាយសម្បទា ។ សិក្សា​ជាមួយ​សាលារៀនវ៉េស្ទឡាញន៍ សិស្សានុសិស្ស​នឹង​រៀន​ចេះ​នូវ​ការគោរព​ចំពោះ​គ្នា​ទៅ​វិញទៅមក ចេះអត់អោន អធ្យាស្រ័យ​គ្នា ទៅវិញទៅមក ដោយមិនរើសអើង សាសនា ជាតិសាសន៍​ ឋានៈ ។ សិស្សានុសិស្ស ចម្រើន​វ័យ​ឡើង​ជា​មនុស្ស​ពេញ​លក្ខណៈ​ដែល​ត្រូវ​ការ​ការ​អប់រំ ដែល​អាច​ជួយ​បំពេញ តម្រូវការ​របស់​ពួកគេ ទាំងពេលបច្ចុប្បន្ន និង​អនាគត ។

 

អំពីតម្លៃ

 ថ្នាក់មត្តេយ្យភាសាអង់គ្លេស

ថ្នាក់ចំណេះដឹងទូទៅខ្មែរ

ថ្នាក់ភាសាអង់គ្លេសសិស្សធំ